(1)
Wang, C.; Zhou, Q. Basic Education Reform in China. EPAA 2002, 10, 15.