Heineke, Amy J., Loyola University Chicago, United States