Wilinski, Bethany, Michigan State University, United States