Garberoglio, Carrie Lou, The University of Texas at Austin