Kim, Debbie H., Northwestern University, United States