Bragg, Debra D., University of Washington, United States