Gilblom, Elizabeth A., North Dakota State University, United States