Gilblom, Elizabeth Anne, North Dakota State University, United States