Kozleski, Elizabeth B., University of Kansas, United States