Harvey, Hattie, University of Alaska Anchorage, United States