Jabbar, Huriya, University of Texas, Austin, United States