Schafft, Kai, Pennsylvania State University, United States