Sherfinski, Melissa, West Virginia University, United States