Ott, Molly, Arizona State University, United States