Wang, Ru-jer, National Chung Cheng University, Taiwan, R.O.C.