Galey-Horn, Sarah, University of Edinburgh, United Kingdom