Ellis-Robinson, Tammy, University at Albany, United States