Girotto, Eduardo Donizeti, Universidade Federal do ABC, Brazil