Hinke Dobrochinski Candido, Helena, University of Helsinki, Finland