Bensimon, Estela Mara, University of Southern California, United States