Fernandez, Frank, The University of Mississippi, United States