Potochnick, Stephanie, University of Missouri, United States