Mobra, Tyler J., University of Oklahoma, United States