Ford, Timothy G., University of Oklahoma, United States